meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

ปรับปรุงล่าสุด 15 มิ.ย. 2022 08:52:20 1,141

 

ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนเมืองอุบล เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลขามใหญ่ (วัดบ้านนาควาย) เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลขามใหญ่ ตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๐ ครั้งแรกอาศัยอยู่ศาลาวัดบ้านนาควายเป็นที่เรียน เปิดเรียนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ มีนักเรียน จำนวน ๓๐ คน  ครู ๑ คน คือ นายชู  เพิ่มพูล และ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๙๐ ได้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลขามใหญ่ ๕ (วัดบ้านนาควาย) แต่ยังใช้ศาลาวัดบ้านนาควายเป็นสถานที่เรียนเหมือนเดิม วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นโรงเรียนบ้านนาควาย วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๐ ได้สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นหลังแรกบนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายยิ้ม  โกศัลวิทย์ ซึ่งเป็นที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ทิศเหนือจดที่ดินที่ตั้งตำรวจทางหลวง ทิศใต้จดซอยชยางกูร ๑๘ ทิศตะวันตกจดถนนชยางกูร ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณประโยชน์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นายพร อาษาพล ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน บริเวณที่ตั้งดินดังกล่าวอยู่ทางเข้าวัดบ้านนาควาย อยู่ทางทิศเหนือสถานีตำรวจทางหลวงที่ ๔ ถนนสุขาสงเคราะห์ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนและปัจจุบันทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน ๕๐ หลังเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการครู ในเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านคุรุมิตร”และได้แบ่งเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ให้ชุมชนบ้านนาควายเข้าพักอาศัยตามความประสงค์ของผู้บริจาค รวมที่ดินของโรงเรียนทั้ง ๒ แปลง เนื้อที่จำนวน ๒๓ ไร่ ๑ งาน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๔ ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนบ้านนาควาย” เป็น “โรงเรียนเมืองอุบล” อักษรย่อโรงเรียน ม.อ. วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เปลี่ยนชื่ออักษรย่อโรงเรียนจาก “ม.อ.” เป็น “ม.อบ.”จนถึงปัจจุบัน

To Top ↑