meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

ปรับปรุงล่าสุด 15 มิ.ย. 2022 08:54:25 511

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตัวอักษรย่อ ม.อบ.

   หมายถึง โรงเรียนเมืองอุบล คบเพลิงเปล่งประกาย หมายถึง สิ่งที่ทำให้เกิดแสงสว่าง เปรียบเสมือนโรงเรียนที่ให้ความสว่างในการศึกษาเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หมายถึง สิ่งที่บันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่า และเปรียบเสมือนโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้และทำหน้าที่เสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กเยาวชนของชาติสืบไป ดอกบัว (สีชมพู)หมายถึง ดอกไม้ในความหมายของชื่อจังหวัด “อุบลราชธานี” ซึ่งหมายถึง ราชธานี แห่งดอกบัว” และความงดงามที่มีคุณค่า ดอกบัว จัดเป็นดอกไม้ที่ประเสริฐสุดและในทางพุทธศาสนา “ดอกบัวสีชมพู” นับเป็นดอกบัวซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า สีประจำโรงเรียน สีขาว - ชมพู ขาว หมายถึง การทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์น่ารัก การให้ความรักและความปรารถนาดีต่อกัน

To Top ↑